Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 145290|ตอบ: 38

สูตรสารไทยขอแท้   [คัดลอกลิงก์]

mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1207

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2011-1-15 19:50:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

; Z/ _+ W/ E7 I0 m+ d สูตรเอาของ5 e/ \! A7 a) O' @# a3 c! X! o" w
5 N4 X% L: [0 S) K4 O( p
คลิกตรงมุมด้านขวาของจอ9ครั้ง แล้วมันจะมีกรอบ4เหลียมขึ้นมี2ช่องไห้เติม
4 Y, g6 u. \9 T# j& a. b3 N ช่องแรกเป็นรหัสไอเท็ม
, T! }. ^( w/ R! Q: m1 p6 h2 l ช่อง2เป็นจำนาน( ^! [" {7 }& d. r3 T

) M- |- r1 s3 e4 X. @& M" E รหัสไอเท็มมี3 j( x' d  @1 t% Q- b0 ~4 j% a! W) h
No.1.ท่อนไม้  ----ราคา 4 บาท $ J2 F/ r$ J' V+ x; H& `  F
No.2.ไม้แผ่น  ----ราคา 10 บาท
! F  U! w9 f/ v" z0 S! W# iNo.3.ต้นกล้วย  ----ราคา 2 บาท ) i9 m) l/ n6 z2 U. E8 U) Y
No.4.ใบตอง  ----ราคา 2 บาท
4 T% E/ ^$ }' b9 m& z1 {; qNo.5.หิน  ----ราคา 2 บาท
  W9 D7 X( [; _( |) tNo.6.หนังสัตว์  ----ราคา 40 บาท
& g0 Y! e, m( o+ R' b' iNo.7.น้ำมันกาด  ----ราคา 30 บาท
  i+ V8 ^% L5 a: t" lNo.8.ผ้าเหลือง  ----ราคา 70 บาท - q, F( I2 l! T, K
No.9.ไม้ขีด  ----ราคา 2 บาท 2 I- x: q' r( Z
No.10.ผ้าไหม  ----ราคา 200 บาท
: R# ]1 z9 a$ ?3 M. kNo.11.พระ  ----ราคา 900 บาท
, D* C, `1 O$ c& k0 n5 t$ Q; s- I3 zNo.12.ตะกัว  ----ราคา 100 บาท
1 q% q) ?5 f) k6 g8 W: yNo.13.   ----ราคา 6 บาท ! u# M. t8 v, y
No.14.น้ำตาล  ----ราคา 20 บาท
6 ^* A7 T8 G3 Q8 Q. L& \No.15.ปุ๋ย  ----ราคา 26 บาท , q% _; A' t9 A8 R2 q6 s, s
No.16.กระดูก  ----ราคา 2 บาท - X% j6 O6 Z2 Y# K( `
No.17.เทียน  ----ราคา 4 บาท 0 a3 u, U/ C3 S# l  b5 [! D
No.18.ยันต์  ----ราคา 8 บาท 6 {, }3 a5 i9 z4 |
No.19.ธูป  ----ราคา 2 บาท
9 z/ z0 \' ~1 T, Q* RNo.20.บัว  ----ราคา 2 บาท ! \* }+ Z1 G8 D+ O
No.21.ดอกกุหลาบ  ----ราคา 30 บาท
) D& H6 [6 Z. z2 PNo.22.หัวกระโหลก  ----ราคา 6 บาท
" q  b* M  Z; M5 v$ CNo.23.เศษผ้า  ----ราคา 2 บาท 2 Q; ]9 `  T6 J3 R# a; j
No.24.ถ่าน  ----ราคา 2 บาท ; G8 ~% [8 e  W
No.25.กะลา  ----ราคา 2 บาท
( W$ \7 O5 h+ A3 p. INo.26.หนังสือ  ----ราคา 150 บาท
9 C3 `/ X. I& M8 mNo.27.คำสอน  ----ราคา 1000 บาท 9 M& f3 n" I# t, K8 [
No.28.เปลือกหอย  ----ราคา 2 บาท
* S- x# G' C* ^9 d$ qNo.29.ดอก blue star  ----ราคา 200 บาท ) O1 R; E+ p+ M$ F; x0 j+ S! m
No.30.ยางไม้  ----ราคา 30 บาท
7 R' J+ k8 ?& \) e4 ?8 |( p# aNo.31.ขวาน  ----ราคา 100 บาท
/ {5 A5 j7 U, F6 Z  c7 rNo.32.มีดสั้น  ----ราคา 50 บาท
" X) \! R6 F. ZNo.33.มีดสับหมู  ----ราคา 70 บาท " K0 @: D' _# n" _
No.34.เคียว  ----ราคา 80 บาท 1 j+ H  Y% `, O$ E: [
No.35.ปังตอ  ----ราคา 90 บาท
, }% y( c# m" J. n5 |/ RNo.36.ครก  ----ราคา 50 บาท   y) U( j' A! c% E
No.37.จอบ  ----ราคา 100 บาท ; y) ?5 g9 a) h! y( h4 Z
No.38.ค้อน  ----ราคา 100 บาท ( {. _, E' ?$ v  Y2 V. a4 ?
No.39.ตะปู  ----ราคา 20 บาท
3 D! M" ]* E6 d5 p* rNo.40.ไม้ท่อน  ----ราคา 20 บาท 2 g0 C& [% y, ^
No.41.ตาข่าย  ----ราคา 126 บาท
: {8 z* j/ X3 Q& \: J, V) K  B3 O4 lNo.42.สาก  ----ราคา 30 บาท 5 p( v- h# ?. K  c+ F8 W
No.43.ตะกร้า  ----ราคา 25 บาท
# E9 [% `2 U  y3 Z* H# J* g7 \No.44.เลื่อย  ----ราคา 40 บาท + X$ e$ j/ X' }
No.45.ไม้ไผ่  ----ราคา 125 บาท
5 \$ r. a% s, rNo.46.เขียง  ----ราคา 24 บาท
0 L& U: f7 @1 aNo.47.ถัง  ----ราคา 150 บาท
( |5 p! l+ M5 S% b( vNo.48.หน้าไม้  ----ราคา 300 บาท $ U. V0 ]  W* G% ^( j
No.49.ขัน  ----ราคา 50 บาท 6 o. J/ U2 Q8 u" n
No.50.กิ่งไม้  ----ราคา 6 บาท
( x* f- Z* o6 U( u; ~' H2 q: CNo.51.ดาบ  ----ราคา 200 บาท 3 l1 A6 H4 h  W6 l1 c3 v# @
No.52.ตะเกียง  ----ราคา 10 บาท 0 P0 _# m4 e, h& n1 P
No.53.ช้อน  ----ราคา 20 บาท
2 D! n. l9 H! ^& [( f9 {# JNo.54.ลูกธนู  ----ราคา 10 บาท " L3 P" @' z* }1 k  q
No.55.หม้อ  ----ราคา 50 บาท
" @! z; Y8 z7 |* X9 [& ]) tNo.56.จาน  ----ราคา 30 บาท
* y+ y9 g# G4 b  N& GNo.57.กระทะ  ----ราคา 60 บาท " R" i8 p% R  M6 O5 u  a* B2 q) l
No.58.ตะหลิว  ----ราคา 26 บาท
8 _; w. b6 u/ @8 W) G( {. NNo.59.หวด  ----ราคา 36 บาท & L: A/ Q% [7 s
No.60.ปืน  ----ราคา 1000 บาท
2 t" y- X- W' u4 L  ^+ jNo.61.ยาแดง  ----ราคา 16 บาท
; u" D/ ?. ]2 @6 n& @No.62.ยาเขียว  ----ราคา 20 บาท + Q$ B# y/ ?* D% m+ @& J. ?! v' _7 x
No.63.มะพร้าว  ----ราคา 16 บาท & o  d$ n. b6 m' e2 x
No.64.กระทิ  ----ราคา 20 บาท / T1 K, K* Y2 U5 H( J% \
No.65.มะเขือเทศ  ----ราคา 4 บาท 5 w& S5 t* A$ |5 R  Y6 D3 N
No.66.มะละกอ  ----ราคา 6 บาท
  \& q: S) Q7 s  h: B, ZNo.67.มะนาว  ----ราคา 6 บาท
% S/ h0 J7 q3 {No.68.ทุเรียน  ----ราคา 30 บาท 5 U& m4 p2 O$ C. }2 T
No.69.กล้วย  ----ราคา 20 บาท 0 C) q( m8 @- M. v3 k: b4 d/ I
No.70.มะเฟือง  ----ราคา 10 บาท % y- F  Y0 [/ f. t
No.71.สับปะรด  ----ราคา 16 บาท
) `! E' }. r' [+ a  ]No.72.แตงไทย  ----ราคา 14 บาท
. C2 \+ D+ Y* E. d4 p2 ~No.73.ใบมะกรูด  ----ราคา 4 บาท 4 ?6 S& G; q/ {- k
No.74.พริก  ----ราคา 2 บาท
6 ^. {7 t$ k! }! W$ f$ K( A. eNo.75.หอมแดง  ----ราคา 2 บาท
% F' T2 S) p3 B7 o# ~$ k- H: J4 h" ANo.76.กระเทียม  ----ราคา 2 บาท
+ y; ]( K$ j; H  nNo.77.ผักกาด  ----ราคา 6 บาท
- S$ |& j. R7 |9 p* qNo.78.เห็ด  ----ราคา 2 บาท
# f$ S3 i! C7 ?4 a- o9 UNo.79.ขิง  ----ราคา 6 บาท
: ?1 ]. Z4 b2 F5 S5 dNo.80.เนื้อ  ----ราคา 20 บาท
. Q1 v. Y% D9 N" HNo.81.ปลา  ----ราคา 10 บาท
' @- q& K' K# Y- R& b9 O9 S9 ^, u* |No.82.ข้าว  ----ราคา 2 บาท
. }  ?' i) m  P# A  h, }' [No.83.แป้ง  ----ราคา 4 บาท
' n; o) I  l6 G( }7 `No.84.ใบตำลึก  ----ราคา 100 บาท 4 J( X. q6 m, O: L2 t) I0 r. Y
No.85.ปลาร้า  ----ราคา 20 บาท 3 H$ m6 f/ {1 o- R/ d
No.86.ข้าวเหนียว  ----ราคา 20 บาท 5 A( v& C2 a' H0 x- S
No.87.ปิ่นโต  ----ราคา 36 บาท
$ V: g4 I) m; n7 R+ u3 e! a) `No.88.ขนมจีน  ----ราคา 30 บาท 1 w0 q( `) A6 {: i7 P
No.89.น้ำ  ----ราคา 6 บาท ( v% J" G3 s! M5 a# l
No.90.ข้าวต้มมัด  ----ราคา 6 บาท
( }, e& o' B# T) l. W' jNo.91.หมวกฟาง  ----ราคา 86 บาท
+ J4 c  R0 M+ q% i  T9 Y8 eNo.92.ผ้าโพกหัว  ----ราคา 120 บาท 8 J/ k2 @6 C4 c! a, _2 g
No.93.หมวกคาวบอย  ----ราคา 300 บาท + ~4 y- X; F7 k, i% n- Y
No.94.ผ้าคลุม  ----ราคา 120 บาท
4 t+ }0 P4 D! E7 FNo.95.โม้งดำ  ----ราคา 400 บาท
0 e- L5 m, u. ^! U: P: zNo.96.หมวกทหารเสือ  ----ราคา 2000 บาท 2 b2 j0 Q7 v5 |( l3 U
No.97.ผ้าคาดหัวนักมวย  ----ราคา 500 บาท & |/ _0 r* I( l) J
No.98.ผ้าโพกหัวแดง  ----ราคา 550 บาท & F; ?6 C) X: |1 v% f" `
No.99.หมวกทหาร  ----ราคา 1200 บาท , c. m' x4 }+ t9 F! e/ B
No.100.หมวกพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 1400 บาท
) Y8 b5 q, O& lNo.101.แว่นตา  ----ราคา 2000 บาท ( H/ A/ t% B' E  O* B; A4 @& `! k
No.102.หมวกเหล็กทหารโบราณ  ----ราคา 246 บาท
; j0 w: C( e: r2 ~No.103.เสื้อหนังวัว  ----ราคา 120 บาท . ~; _. d# _# O. W  q* E4 z  b
No.104.เสื้อขาว  ----ราคา 150 บาท ( W5 @9 b% }1 ^* n+ f- v
No.105.ชุดพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 4000 บาท
: _6 L9 u8 I! j- i0 G! NNo.106.เสื้อเกราะกันกระสุน  ----ราคา 300 บาท
1 S8 w1 M3 i; U6 FNo.107.ชุดชาวนา  ----ราคา 50 บาท ! j- i5 o, c- X8 f6 d0 t
No.108.เกราะดีสอีสสปาร์ต้า  ----ราคา 5000 บาท " T" F# r. `8 P7 v5 R
No.109.เสื้อโจรสลัด  ----ราคา 340 บาท
; p* p; F7 }/ {) A' y; HNo.110.จีวร  ----ราคา 100 บาท 0 W( S$ C+ l. |# H6 \4 ?/ ?
No.111.ชุดทหาร  ----ราคา 1000 บาท % P& k7 ?' g$ G  j) ~& V2 j9 I
No.112.เกราะไม้ไผ่  ----ราคา 450 บาท 5 F! m  s1 o9 ?8 O
No.113.ชุดคลุมสีดำ  ----ราคา 600 บาท ; X0 e+ c2 v3 V. i# @
No.114.ถุงมือ  ----ราคา 1000 บาท
/ R' k* {' ]( y: f! n" H, B% A0 {, cNo.115.รองเท้าแตะ  ----ราคา 20 บาท
0 R# B4 S8 u  R4 y" k+ ^4 @No.116.รองเท้าบูต  ----ราคา 200 บาท
& }' A+ z1 _6 ]5 P( ANo.117.รองเท้าเกี้ย  ----ราคา 100 บาท
! o; ^- t* H; ^8 NNo.118.รองเท้าหนังสีดำ  ----ราคา 150 บาท ) [0 _1 P! x6 K
No.119.สร้อย  ----ราคา 3000 บาท
5 _" d" k$ W: \) XNo.120.กำไล  ----ราคา 4500 บาท . ?2 ~+ u2 z$ Z: q
No.121.เมล็ดข้าว  ----ราคา 20 บาท
) C2 y/ y7 g, [* ?6 KNo.122.เมล็ดมะนาว  ----ราคา 20 บาท 2 S8 t1 h5 _2 M3 m2 C
No.123.เมล็ดผักกาด  ----ราคา 20 บาท
" W6 a4 B; m9 d+ q4 iNo.124.เมล็ดพริก  ----ราคา 20 บาท
- [/ N+ B. r4 lNo.125.เมล็ดต้นหอม  ----ราคา 20 บาท % s1 R" r" V5 l1 Q9 G0 M8 C
No.126.เมล็ดขิง  ----ราคา 20 บาท
2 ^1 n" Y' A% [/ a6 g1 U' wNo.127.กระสุนปืน  ----ราคา 16 บาท 5 F. ~8 W) V7 Q& V& P* C- Q* r
No.128.เครื่องมือพัง  ----ราคา 2 บาท " b7 X8 ^& \6 f: t( X* c; ?
No.129.ทอง  ----ราคา 5000 บาท 7 G' c) H( @1 c$ @
No.130.แร่เหล็ก  ----ราคา 300 บาท   G) f0 d/ g& W1 }* n( f$ y0 `. u
No.131.แร่เหล็กไหล  ----ราคา 1000 บาท ' I; U2 f; n: ]$ g" |
No.132.กล่อง  ----ราคา 20 บาท
1 a' M' a, z- U8 T) g  M0 g! |No.133.หน้า***  ----ราคา 30 บาท
& g7 y# _8 c1 `. q0 r# KNo.134.อัญมณีแดงเพลิง  ----ราคา 1200 บาท % L8 M8 L4 F, E
No.135.ใบรับรอง  ----ราคา 2 บาท ; U* E# i7 x6 r& z5 Q* `  o
No.136.กาว  ----ราคา 20 บาท
  l3 K* T5 A$ `) bNo.137.สายสิน  ----ราคา 6 บาท
/ k2 j) R* e) ^+ [No.138.เขี้ยวเสือ  ----ราคา 5000 บาท ( O3 A0 h" Q$ N% v
No.139.ไข่  ----ราคา 2 บาท : N& i7 z9 }5 q+ c9 J
No.140.หูโจร  ----ราคา 4 บาท
; i9 B2 j$ x/ ?2 d# F+ X; h+ k! Q& m5 pNo.141.ขนมชั้น  ----ราคา 6 บาท   Y5 O$ f7 J9 Y- b+ r
No.142.ตูดหมู  ----ราคา 20 บาท
& j. H$ U% I$ s) q  `No.143.ขวดน้ำมนต์  ----ราคา 50 บาท   a; z( f: a* L- U
No.144.ขนมทองหยอด  ----ราคา 15 บาท
, V  [& b3 W. c$ Y, U4 R, n  G3 yNo.145.กำไลหยก  ----ราคา 30 บาท
% d' F4 p9 M3 ~) S* A) ?3 @6 N% eNo.146.รังผึ้ง  ----ราคา 1000 บาท ) q+ N( _0 G6 A* I2 \+ ~  Z+ n
No.147.ตำราทำอาวุธ1  ----ราคา 200 บาท 1 P7 b8 x$ n. R: J- A
No.148.ตำราทำอาวุธ2  ----ราคา 200 บาท ( O9 i6 ?0 U# y7 W0 e* X
No.149.ตำราทำอาวุธ3  ----ราคา 200 บาท   ?1 L9 Z1 k2 C
No.150.ตำราอาหาร  ----ราคา 200 บาท
5 S1 I3 [2 W) }+ q- `( x( rNo.151.Desert Eagle  ----ราคา 2400 บาท ! L1 q' q" l' p4 ]  E# W
No.152.DoubleShot  ----ราคา 3200 บาท
7 W: x  y4 l, t5 \1 q" Y7 _No.153.M3  ----ราคา 5600 บาท
; j5 R& G4 X0 X. }) ^No.154.Shotsword  ----ราคา 1200 บาท
2 |% F9 ?  L5 E# n6 cNo.155.Ringsaber  ----ราคา 2000 บาท , u7 |. i2 {9 e6 u# `
No.156.Stainwing  ----ราคา 2400 บาท 6 c$ i& `  r/ ~" s
No.157.Acanalong  ----ราคา 3000 บาท
& ^; [: ]8 \% v0 c! j  @( wNo.158.Kantana  ----ราคา 3200 บาท
9 z2 y8 y3 ~: Q: F9 L! x5 ~No.159.Heavysword  ----ราคา 3500 บาท
+ I# Z% K) [$ q/ \No.160.Cryknift  ----ราคา 350 บาท
5 P! g$ A; k6 I) _- K# QNo.161.Steelknift  ----ราคา 550 บาท
  E/ `9 l  M, Q7 V4 N) B' dNo.162.Shotbow  ----ราคา 2500 บาท , Q$ d  X1 Z7 K/ u/ ?1 c) L5 O. S
No.163.Bow  ----ราคา 3400 บาท 6 x! e2 C6 D" N" [
No.164.Spear  ----ราคา 1000 บาท % D7 ^$ R6 ?( ^# p
No.165.Threestep  ----ราคา 5400 บาท
! d2 ]3 q2 J. h. _8 J2 C, G) XNo.166.longspear  ----ราคา 4000 บาท
3 G* \2 H3 {' Z8 f5 E1 {1 h& |9 MNo.167.bomasix  ----ราคา 2340 บาท
$ R( e: i7 m7 k  U6 L( RNo.168.Heavyaxe  ----ราคา 4500 บาท
% [3 |% y# X# @3 A6 LNo.169.Smallaxe  ----ราคา 3000 บาท
5 y$ x' B  ~7 A, ENo.170.firemanaxe  ----ราคา 4000 บาท
$ p! ?: N2 S# n5 C# `" aNo.171.AWP rifle  ----ราคา 15000 บาท ) k5 h5 h, K  r% W' Y; v. [2 t  z
No.172.Bunker  ----ราคา 300 บาท : ^2 x& K( r' B$ z( F% u
No.173.Circleshield  ----ราคา 1000 บาท
+ T; \5 K- s' r; lNo.174.Crossguard  ----ราคา 4000 บาท 1 }) m$ o; {0 m3 Q- Z% L9 Z9 b
No.175.Wood  ----ราคา 150 บาท 4 ^* J% T% O, X  B
No.176.Shield  ----ราคา 5000 บาท
2 U. k- m9 T; r- B- VNo.177.Ironshield  ----ราคา 6000 บาท
0 l. n2 E$ Y3 [. V. Q2 g1 CNo.178.Crosshand  ----ราคา 6530 บาท 3 J/ W3 c  k' p( U8 @: A
No.179.Guard  ----ราคา 3400 บาท
: z/ j. U2 L; @; [No.180.Policeguard  ----ราคา 7000 บาท 9 M' V7 q; V4 a5 j# C5 s! @
No.181.นมสด  ----ราคา 20 บาท
( U, ^0 y+ L! GNo.182.ก้อนเนย  ----ราคา 20 บาท
- C" R+ G. K" ^  R0 ], SNo.183.ขนมปัง  ----ราคา 20 บาท
' ?; r* X9 _4 D+ S/ c% zNo.184.ไข่ต้ม  ----ราคา 10 บาท
2 j( g! I' Q; {' vNo.185.ไข่เค็ม  ----ราคา 15 บาท ) p% x; o" `) T
No.186.ไข่ทอด  ----ราคา 15 บาท   y! j5 i8 a( |" B
No.187.ผักบุ้ง  ----ราคา 4 บาท
$ f- B6 E4 w/ O( `9 x0 DNo.188.ข้าวเปล่า  ----ราคา 4 บาท 9 b" c  U( n$ ]- ~
No.189.น้ำมันพืช  ----ราคา 30 บาท - F" m5 @7 l8 {* u& R0 a$ A4 j
No.190.เกลือ  ----ราคา 30 บาท
5 i. v' s; r# wNo.191.ผัดผัก  ----ราคา 30 บาท 8 R1 i% }& z. ]  G- }9 k5 h+ {
No.192.ข้าวผัด  ----ราคา 30 บาท
% ]! R- Q8 Z0 m/ C* {" qNo.193.เนื้อทอด  ----ราคา 60 บาท - L" y" d% W" j' p, [' T
No.194.เซนวิช  ----ราคา 50 บาท
. ^% H( E/ M) p: @No.195.ส้มตำ  ----ราคา 30 บาท 3 P' Y0 m+ N/ }, r3 F0 `  `
No.196.น้ำพริกผัก  ----ราคา 30 บาท 9 g8 x8 ?0 I7 ?, ]5 W- D2 b2 y. ^+ ^
No.197.ปลาทอด  ----ราคา 40 บาท & c% N: I) a& l
No.198.ข้าวราดแกง  ----ราคา 30 บาท ' f5 G! u! ^/ z4 [4 c$ q7 p- u1 z
No.199.ข้าวโพด  ----ราคา 10 บาท $ I, m/ M. }# q' b# E, ^/ s5 n9 L0 `
No.200.เมล็ดข้าวโพด  ----ราคา 50 บาท
0 k# S$ A. r& L2 U2 E  {
( q+ k) }; N& p% s3 B. _อยากได้อะไรพิมเลขลงไปตามที่บอกแล้วใส่จำนวนที่ต้องการ
mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1207

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2011-1-15 19:53:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
kaeloe294   ชาย

Level (เลวเวล) : 24
Amature E

HP(พลังชีวิต): 32 / 234

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 4722 / 4722

EXP(ค่าประสบการณ์): 42%

แรงค์
69142
โกออน
29974
คะแนนความดี
6907
โพสต์เมื่อ 2011-1-16 08:13:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 4

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 81

EXP(ค่าประสบการณ์): 48%

แรงค์
5
โกออน
24
คะแนนความดี
4
โพสต์เมื่อ 2011-1-17 10:34:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
driw7000   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 6

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 2 / 66

EXP(ค่าประสบการณ์): 60%

แรงค์
6
โกออน
11
คะแนนความดี
5
โพสต์เมื่อ 2011-10-4 08:50:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1207

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2012-1-28 21:36:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
AmazonZa   ชาย

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 45

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 45 / 418

EXP(ค่าประสบการณ์): 56%

แรงค์
137
โกออน
163
คะแนนความดี
136
โพสต์เมื่อ 2012-4-8 15:36:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
umpa   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 4

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 40

EXP(ค่าประสบการณ์): 48%

แรงค์
5
โกออน
13
คะแนนความดี
5
โพสต์เมื่อ 2012-6-17 17:10:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 7
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 60

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 96 / 1232

EXP(ค่าประสบการณ์): 6%

แรงค์
290
โกออน
141
คะแนนความดี
70
โพสต์เมื่อ 2012-6-23 12:37:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 51

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 63 / 1019

EXP(ค่าประสบการณ์): 19%

แรงค์
190
โกออน
598
คะแนนความดี
89
โพสต์เมื่อ 2012-7-7 20:12:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-2 23:29 , Processed in 0.398016 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน