Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 149725|ตอบ: 38

สูตรสารไทยขอแท้   [คัดลอกลิงก์]

mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1224

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2011-1-15 19:50:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

2 f3 \0 s% b3 L สูตรเอาของ: n% U, ^6 ?$ W
6 D  c" q: ~' B) v
คลิกตรงมุมด้านขวาของจอ9ครั้ง แล้วมันจะมีกรอบ4เหลียมขึ้นมี2ช่องไห้เติม
( |' b: A, W) { ช่องแรกเป็นรหัสไอเท็ม- w& Y5 g' A4 R8 W. O
ช่อง2เป็นจำนาน
+ c' f' l- X6 C: E  u/ K) A
% K, f4 w  K$ u0 K% ? รหัสไอเท็มมี% K# s5 f+ w4 B
No.1.ท่อนไม้  ----ราคา 4 บาท ! P( l% U( H- ?  p
No.2.ไม้แผ่น  ----ราคา 10 บาท ; n( I+ \8 T* f0 ~' J
No.3.ต้นกล้วย  ----ราคา 2 บาท , I7 K8 L7 ~- f: h& ^
No.4.ใบตอง  ----ราคา 2 บาท / n4 |! H5 O0 o+ Z# I1 E: R' H" l
No.5.หิน  ----ราคา 2 บาท
: r/ J$ v# Q5 E4 u. lNo.6.หนังสัตว์  ----ราคา 40 บาท
( a, P% R& ^5 kNo.7.น้ำมันกาด  ----ราคา 30 บาท ; z# ^0 w" z' E) W( v/ Z/ n8 V$ s, i
No.8.ผ้าเหลือง  ----ราคา 70 บาท 4 J5 b& K, |, B8 j$ o0 L2 y$ R* a
No.9.ไม้ขีด  ----ราคา 2 บาท
. Y8 _  T; D* d1 C/ RNo.10.ผ้าไหม  ----ราคา 200 บาท ' O1 G3 g9 {8 z" K. G& ]$ F
No.11.พระ  ----ราคา 900 บาท 9 d) L8 R7 k, e) T
No.12.ตะกัว  ----ราคา 100 บาท : L0 z# a7 X9 o( s6 L7 C5 D( ]( `% ]6 B
No.13.   ----ราคา 6 บาท 4 e& O' B0 S/ s* e) S/ c0 |
No.14.น้ำตาล  ----ราคา 20 บาท " \' w) S% s9 I, }
No.15.ปุ๋ย  ----ราคา 26 บาท
& t! ?1 u: T0 @1 `2 SNo.16.กระดูก  ----ราคา 2 บาท 4 F/ B0 _) R! K0 F& }( l  @( @
No.17.เทียน  ----ราคา 4 บาท : L8 w- e4 S3 ^6 C" F! c
No.18.ยันต์  ----ราคา 8 บาท ! V2 _) |& X' E
No.19.ธูป  ----ราคา 2 บาท
3 L, ^1 H3 p0 V$ F3 G+ ]1 ANo.20.บัว  ----ราคา 2 บาท
- ~0 I' G4 b* _2 g) r0 {( B9 D7 V* VNo.21.ดอกกุหลาบ  ----ราคา 30 บาท
, h1 P# F' q% g0 l( D& \6 _No.22.หัวกระโหลก  ----ราคา 6 บาท
# V) W3 u  G" T2 ~4 G! hNo.23.เศษผ้า  ----ราคา 2 บาท
" z+ X+ y4 d, g# BNo.24.ถ่าน  ----ราคา 2 บาท
+ \5 n- ?& }' C4 a4 u0 ~9 LNo.25.กะลา  ----ราคา 2 บาท 1 `& ~0 o6 Q: x& t* _: {
No.26.หนังสือ  ----ราคา 150 บาท
5 {/ M, E9 w# Q4 L! @" GNo.27.คำสอน  ----ราคา 1000 บาท
0 [+ E" [6 M9 _; m+ z1 }No.28.เปลือกหอย  ----ราคา 2 บาท
+ J+ i1 Z6 m) c+ f  H8 YNo.29.ดอก blue star  ----ราคา 200 บาท
- y; b2 f6 e9 E2 j' r/ C! WNo.30.ยางไม้  ----ราคา 30 บาท
- p* R0 j/ v2 ~% ?No.31.ขวาน  ----ราคา 100 บาท $ X" K0 [& P9 ^3 u/ a
No.32.มีดสั้น  ----ราคา 50 บาท
% t. T3 K# |9 R' u/ ?* CNo.33.มีดสับหมู  ----ราคา 70 บาท - |- E$ S: h8 I7 b6 V
No.34.เคียว  ----ราคา 80 บาท , X# K( p* q& l4 I' Y! G
No.35.ปังตอ  ----ราคา 90 บาท
# \0 k3 m8 {0 F! T) SNo.36.ครก  ----ราคา 50 บาท ' q/ i! N( |  k9 |
No.37.จอบ  ----ราคา 100 บาท ' u1 e7 g& h, o0 \6 h' o4 H
No.38.ค้อน  ----ราคา 100 บาท
. U3 d- X+ ?9 `7 W+ s, gNo.39.ตะปู  ----ราคา 20 บาท ; o$ {' F* I1 E) r
No.40.ไม้ท่อน  ----ราคา 20 บาท
1 I' ^3 T6 F6 G5 D/ J( L- BNo.41.ตาข่าย  ----ราคา 126 บาท ! c& Z4 K- c" ?% Q. j; i
No.42.สาก  ----ราคา 30 บาท , S) Y- L7 Z  x+ S# v
No.43.ตะกร้า  ----ราคา 25 บาท
. x6 r3 N, Z- T8 s4 cNo.44.เลื่อย  ----ราคา 40 บาท ( x5 }3 t. f; Y
No.45.ไม้ไผ่  ----ราคา 125 บาท 3 b2 [  ]: p, V
No.46.เขียง  ----ราคา 24 บาท - W3 n: A6 R* Y$ i
No.47.ถัง  ----ราคา 150 บาท
. Z2 ]0 g: O0 ~' [No.48.หน้าไม้  ----ราคา 300 บาท + ?: t6 F" Q8 N( T
No.49.ขัน  ----ราคา 50 บาท
  Q8 i8 n0 k4 l2 |4 ~4 Z: ~& qNo.50.กิ่งไม้  ----ราคา 6 บาท
2 H/ R; A( I) s* V! p5 sNo.51.ดาบ  ----ราคา 200 บาท 0 h# R8 P1 u7 v' A+ a
No.52.ตะเกียง  ----ราคา 10 บาท
, ^' t8 b" `% n4 {No.53.ช้อน  ----ราคา 20 บาท 8 ]; _$ `+ M" O% q  Y1 Q" O
No.54.ลูกธนู  ----ราคา 10 บาท 8 d9 Y3 c& Z) r. s8 S% b5 U
No.55.หม้อ  ----ราคา 50 บาท
( l( u+ G3 x, ~7 i  a) b& L# R, ^No.56.จาน  ----ราคา 30 บาท ' H3 O  S, L( H8 Z- F# }
No.57.กระทะ  ----ราคา 60 บาท * E/ e7 u+ ^, O: c" x! t
No.58.ตะหลิว  ----ราคา 26 บาท ) l/ \5 k/ ^- c- b$ R; [
No.59.หวด  ----ราคา 36 บาท
: s& ?8 z/ E3 t: E. lNo.60.ปืน  ----ราคา 1000 บาท
4 n% `: G7 p8 x- I9 P4 v# p$ [No.61.ยาแดง  ----ราคา 16 บาท   [; A& @  Q+ ~1 H. `
No.62.ยาเขียว  ----ราคา 20 บาท % L7 f' f6 o+ Z! L6 P/ L; |$ p
No.63.มะพร้าว  ----ราคา 16 บาท
' f6 U7 f! b7 n2 ]; f# ?No.64.กระทิ  ----ราคา 20 บาท
* x0 w8 i* D# N: [No.65.มะเขือเทศ  ----ราคา 4 บาท : R1 s6 A0 F- T' K: J1 \
No.66.มะละกอ  ----ราคา 6 บาท
: \/ u: B; B7 A5 A* O5 lNo.67.มะนาว  ----ราคา 6 บาท - Z3 x' P8 j1 j3 ^/ e; N% u
No.68.ทุเรียน  ----ราคา 30 บาท ) g! b* h: R: @- Z0 J( V$ `5 H
No.69.กล้วย  ----ราคา 20 บาท
- x! b5 Z& h4 k  s5 O) V1 eNo.70.มะเฟือง  ----ราคา 10 บาท 3 l" e5 _* L# |
No.71.สับปะรด  ----ราคา 16 บาท ( U3 J8 H+ s% [% ]% h
No.72.แตงไทย  ----ราคา 14 บาท
9 D. _7 y+ @' \& m7 |- H, bNo.73.ใบมะกรูด  ----ราคา 4 บาท
3 ^( i) N+ S9 `7 g4 [; q; \No.74.พริก  ----ราคา 2 บาท
1 ?9 U9 L* Q: b1 \3 j6 \No.75.หอมแดง  ----ราคา 2 บาท
+ A) h  ?: b8 z* n" LNo.76.กระเทียม  ----ราคา 2 บาท
+ I1 W/ n1 k3 S" h! lNo.77.ผักกาด  ----ราคา 6 บาท ; G9 p4 n- D8 m# q
No.78.เห็ด  ----ราคา 2 บาท 5 u1 {% |7 ~- B5 X  f$ g
No.79.ขิง  ----ราคา 6 บาท
! g# j, h. I; tNo.80.เนื้อ  ----ราคา 20 บาท 4 y7 i- K1 L& m4 J7 l! L0 j' W
No.81.ปลา  ----ราคา 10 บาท ! d$ T) J1 \5 C0 K) L3 A
No.82.ข้าว  ----ราคา 2 บาท
1 P0 I& O, M0 p# p8 H  v3 N- ENo.83.แป้ง  ----ราคา 4 บาท
* l' g. S  Y' j. c4 RNo.84.ใบตำลึก  ----ราคา 100 บาท
) N$ r* i* `( U9 C" z: u+ lNo.85.ปลาร้า  ----ราคา 20 บาท
4 ]! I: n2 ?3 y2 C7 INo.86.ข้าวเหนียว  ----ราคา 20 บาท
  B! f. \- P' k/ T8 nNo.87.ปิ่นโต  ----ราคา 36 บาท # D" f/ N3 }: g7 u+ [2 t
No.88.ขนมจีน  ----ราคา 30 บาท
5 u* i6 f/ |, nNo.89.น้ำ  ----ราคา 6 บาท + d0 Y/ C& F7 q/ y9 S0 r
No.90.ข้าวต้มมัด  ----ราคา 6 บาท 1 T: A& M1 [' b" H7 B
No.91.หมวกฟาง  ----ราคา 86 บาท
$ r& r: M0 \; p. MNo.92.ผ้าโพกหัว  ----ราคา 120 บาท
9 X  Y! c5 A4 G8 G3 A) t% q% G  d/ zNo.93.หมวกคาวบอย  ----ราคา 300 บาท , ~9 U3 P/ s1 w
No.94.ผ้าคลุม  ----ราคา 120 บาท 1 k5 y0 S0 X9 b- `" H7 X, F
No.95.โม้งดำ  ----ราคา 400 บาท
  ?5 o7 M* B! s- |8 S8 {* @( yNo.96.หมวกทหารเสือ  ----ราคา 2000 บาท
3 k0 s% h! {, G8 M6 YNo.97.ผ้าคาดหัวนักมวย  ----ราคา 500 บาท 3 @5 _: I* p( q3 s  M+ b9 z
No.98.ผ้าโพกหัวแดง  ----ราคา 550 บาท
% W3 O! p; w6 B, d- |No.99.หมวกทหาร  ----ราคา 1200 บาท
5 a3 i- o( q' A$ G% ?$ G+ hNo.100.หมวกพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 1400 บาท
3 A/ r. ^$ h/ _  p. {9 H) Z- qNo.101.แว่นตา  ----ราคา 2000 บาท 0 z1 B( i5 a9 K$ l7 J) f3 j! F1 }  r
No.102.หมวกเหล็กทหารโบราณ  ----ราคา 246 บาท   g: [1 T( b+ U8 ]- v  z; [
No.103.เสื้อหนังวัว  ----ราคา 120 บาท
* T2 S" N9 M- o% C) oNo.104.เสื้อขาว  ----ราคา 150 บาท 9 T: {, a) t% Y, _
No.105.ชุดพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 4000 บาท
) u) O$ D8 r7 \No.106.เสื้อเกราะกันกระสุน  ----ราคา 300 บาท 8 {2 x% K1 }% X* O/ z( h
No.107.ชุดชาวนา  ----ราคา 50 บาท
2 C4 o. v2 A! E) X. JNo.108.เกราะดีสอีสสปาร์ต้า  ----ราคา 5000 บาท / o) o+ H  M( Z9 G8 X8 v
No.109.เสื้อโจรสลัด  ----ราคา 340 บาท . \- U! ^; R8 C2 x3 p) a+ {$ d
No.110.จีวร  ----ราคา 100 บาท 0 t. Q8 {; p) R" n6 M+ {1 c
No.111.ชุดทหาร  ----ราคา 1000 บาท 1 C; S7 i4 r  e$ x( g
No.112.เกราะไม้ไผ่  ----ราคา 450 บาท   d4 L+ R( e" e" k: F, b/ O# |
No.113.ชุดคลุมสีดำ  ----ราคา 600 บาท 5 r: m7 d6 P. t5 z
No.114.ถุงมือ  ----ราคา 1000 บาท
5 Q9 W: e- `3 R' d! s" cNo.115.รองเท้าแตะ  ----ราคา 20 บาท
3 E) r6 Y) i4 ONo.116.รองเท้าบูต  ----ราคา 200 บาท * B2 q, h' Y6 u) D( r* j) k
No.117.รองเท้าเกี้ย  ----ราคา 100 บาท
/ C# w4 T2 u1 `: _No.118.รองเท้าหนังสีดำ  ----ราคา 150 บาท
& o9 L1 c2 Z1 SNo.119.สร้อย  ----ราคา 3000 บาท
8 |, @0 n$ H/ z) uNo.120.กำไล  ----ราคา 4500 บาท
$ w% t( `2 X/ W1 KNo.121.เมล็ดข้าว  ----ราคา 20 บาท % `3 d1 l/ U- c- b) w( w8 n
No.122.เมล็ดมะนาว  ----ราคา 20 บาท 5 i: k/ J/ p& u+ ^1 E# q! c
No.123.เมล็ดผักกาด  ----ราคา 20 บาท
* E) O8 v* a/ \No.124.เมล็ดพริก  ----ราคา 20 บาท
2 F, `( |9 n3 G7 RNo.125.เมล็ดต้นหอม  ----ราคา 20 บาท
. x; Q$ Q4 n: INo.126.เมล็ดขิง  ----ราคา 20 บาท 2 V! P  ~+ v! L& l( N' H4 c: I$ T2 z
No.127.กระสุนปืน  ----ราคา 16 บาท 3 G0 P4 k7 F8 }& j0 a
No.128.เครื่องมือพัง  ----ราคา 2 บาท , a  a$ X& K- _; {8 `
No.129.ทอง  ----ราคา 5000 บาท & L' I  R' K" r/ }
No.130.แร่เหล็ก  ----ราคา 300 บาท
5 V( s6 H) B" RNo.131.แร่เหล็กไหล  ----ราคา 1000 บาท   K. e% h, J9 Q* O6 J8 {7 H, J
No.132.กล่อง  ----ราคา 20 บาท ! ~9 N; M2 c$ Q5 P+ e. v3 [
No.133.หน้า***  ----ราคา 30 บาท
3 K; b" P/ ~) J' R+ aNo.134.อัญมณีแดงเพลิง  ----ราคา 1200 บาท + _# @$ V; h+ h! Z0 W2 a: C
No.135.ใบรับรอง  ----ราคา 2 บาท
* F0 u$ A5 z2 [9 p4 w. [No.136.กาว  ----ราคา 20 บาท
: T. C4 R3 |* ?* T8 E4 I$ t  LNo.137.สายสิน  ----ราคา 6 บาท
0 c( Q/ \& M8 B4 }" m& c5 HNo.138.เขี้ยวเสือ  ----ราคา 5000 บาท
  C; X* C) m4 `- s6 \1 {8 _No.139.ไข่  ----ราคา 2 บาท
9 u2 k- ]0 s. S$ PNo.140.หูโจร  ----ราคา 4 บาท
* h+ I- ^9 E! u& N2 P, JNo.141.ขนมชั้น  ----ราคา 6 บาท ! V4 E' e; B- x( d" N7 a
No.142.ตูดหมู  ----ราคา 20 บาท 1 }  {  k! v- S% I" J+ s; g
No.143.ขวดน้ำมนต์  ----ราคา 50 บาท 5 q' G; U. v" N' p, q$ n1 k
No.144.ขนมทองหยอด  ----ราคา 15 บาท 2 [, Q! w9 ?) |3 v
No.145.กำไลหยก  ----ราคา 30 บาท
5 a8 z  Z( L5 w8 y2 N" X/ YNo.146.รังผึ้ง  ----ราคา 1000 บาท ; P6 w* }% Z, @! a" S
No.147.ตำราทำอาวุธ1  ----ราคา 200 บาท
0 b) T" s. O$ ^6 |8 r- B5 B1 ?No.148.ตำราทำอาวุธ2  ----ราคา 200 บาท
4 Z& b! Q. h& }% `  q: G( K, ]  HNo.149.ตำราทำอาวุธ3  ----ราคา 200 บาท 1 H  m, Y, h; ?- m
No.150.ตำราอาหาร  ----ราคา 200 บาท - ]  n# b& p% Z/ s
No.151.Desert Eagle  ----ราคา 2400 บาท ! J2 p6 w( x/ q! n* C1 Y
No.152.DoubleShot  ----ราคา 3200 บาท
$ I# c8 L; ~# X, W+ sNo.153.M3  ----ราคา 5600 บาท
/ H8 ?) n' l$ w/ Q4 Y5 [No.154.Shotsword  ----ราคา 1200 บาท
! q0 O4 F# H* I, ]8 FNo.155.Ringsaber  ----ราคา 2000 บาท
7 ?  I7 T7 T5 iNo.156.Stainwing  ----ราคา 2400 บาท
5 p3 y6 J8 T2 s, JNo.157.Acanalong  ----ราคา 3000 บาท
  x6 K2 M& \5 DNo.158.Kantana  ----ราคา 3200 บาท + r1 t) D# A( H! Z6 r4 `
No.159.Heavysword  ----ราคา 3500 บาท
. L7 u7 h- k! O- h1 |$ @$ UNo.160.Cryknift  ----ราคา 350 บาท
4 r" ~3 F; I, y3 b. t+ ^3 SNo.161.Steelknift  ----ราคา 550 บาท
+ _, X: o. m5 B  H) Y+ rNo.162.Shotbow  ----ราคา 2500 บาท 6 G! m" S/ m8 ^. U' l. N# o: N& c0 v
No.163.Bow  ----ราคา 3400 บาท 8 J0 ^# M, Z( A  ?8 x
No.164.Spear  ----ราคา 1000 บาท   b! x1 l; @; z9 E) g
No.165.Threestep  ----ราคา 5400 บาท # Z8 q  P# _. d0 n; [" H
No.166.longspear  ----ราคา 4000 บาท
( ]! ~& h6 ], \6 O; e! e- }, o# v' MNo.167.bomasix  ----ราคา 2340 บาท
/ a; S7 M2 n% y5 x' H; d" ~No.168.Heavyaxe  ----ราคา 4500 บาท 5 p+ W) q) n- K
No.169.Smallaxe  ----ราคา 3000 บาท 3 @5 o/ G. o4 a3 q
No.170.firemanaxe  ----ราคา 4000 บาท
; r2 N, i$ }) Z4 u6 uNo.171.AWP rifle  ----ราคา 15000 บาท % o* p, U1 M; {  V5 W; N
No.172.Bunker  ----ราคา 300 บาท
2 |% Y- c8 U7 F" T% e, R+ \No.173.Circleshield  ----ราคา 1000 บาท 1 M9 j/ W) p$ s, R: R4 ~( s
No.174.Crossguard  ----ราคา 4000 บาท
1 u/ M9 O+ F5 A; x6 e; VNo.175.Wood  ----ราคา 150 บาท / U4 \+ D4 d8 s' J* _" N+ x
No.176.Shield  ----ราคา 5000 บาท & p6 o6 E" C3 Y  W5 [' S% r
No.177.Ironshield  ----ราคา 6000 บาท
# P, a+ `; W/ f9 M. L* m) UNo.178.Crosshand  ----ราคา 6530 บาท   ?$ `' ~" w+ M" j4 j, ~  ?
No.179.Guard  ----ราคา 3400 บาท
' y* y4 ?" N) ?5 \No.180.Policeguard  ----ราคา 7000 บาท
' u$ {! x$ h; a7 Y  fNo.181.นมสด  ----ราคา 20 บาท
/ e9 t& ]( F% t. Z+ `, s) I0 ~No.182.ก้อนเนย  ----ราคา 20 บาท
0 ~" ^7 x+ ~7 o- b( C% tNo.183.ขนมปัง  ----ราคา 20 บาท
0 f  f( Q0 v8 R" ]: B9 _No.184.ไข่ต้ม  ----ราคา 10 บาท . x) M) w7 D% O; G% h) x0 B
No.185.ไข่เค็ม  ----ราคา 15 บาท
" y7 L4 ?1 w% @. INo.186.ไข่ทอด  ----ราคา 15 บาท % D! n- ?' I1 N
No.187.ผักบุ้ง  ----ราคา 4 บาท
: ]9 [) s& y5 j0 k2 W7 A; sNo.188.ข้าวเปล่า  ----ราคา 4 บาท 2 y7 L( e: W" l3 H. \: E/ Y" x# s5 Q
No.189.น้ำมันพืช  ----ราคา 30 บาท , C. b8 e, {9 G  k% ~' D& G
No.190.เกลือ  ----ราคา 30 บาท ' c2 ^9 C; _# ^7 @: O
No.191.ผัดผัก  ----ราคา 30 บาท
! c2 h7 {) _1 L# b2 PNo.192.ข้าวผัด  ----ราคา 30 บาท
9 O) R/ K0 Z! X: T. INo.193.เนื้อทอด  ----ราคา 60 บาท + P' l+ \5 C9 t
No.194.เซนวิช  ----ราคา 50 บาท
3 i! x: _1 J$ F1 B1 w# k! `No.195.ส้มตำ  ----ราคา 30 บาท 7 d) h& _/ m) M! p5 }
No.196.น้ำพริกผัก  ----ราคา 30 บาท $ ^5 c! m% E' S% g
No.197.ปลาทอด  ----ราคา 40 บาท
4 `/ H4 i! Q1 W  dNo.198.ข้าวราดแกง  ----ราคา 30 บาท 5 f4 V! l: q0 J; u+ A6 L2 Z
No.199.ข้าวโพด  ----ราคา 10 บาท 8 e( q) B$ Q/ L3 d: c
No.200.เมล็ดข้าวโพด  ----ราคา 50 บาท
6 s2 Y/ ]5 k4 Z# X% i# x  `
3 k+ _1 j( T6 ]" vอยากได้อะไรพิมเลขลงไปตามที่บอกแล้วใส่จำนวนที่ต้องการ
mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1224

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2011-1-15 19:53:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
kaeloe294   ชาย

Level (เลวเวล) : 24
Amature E

HP(พลังชีวิต): 32 / 235

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 4796 / 4796

EXP(ค่าประสบการณ์): 52%

แรงค์
70773
โกออน
30475
คะแนนความดี
6908
โพสต์เมื่อ 2011-1-16 08:13:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 4

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 82

EXP(ค่าประสบการณ์): 48%

แรงค์
5
โกออน
24
คะแนนความดี
4
โพสต์เมื่อ 2011-1-17 10:34:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
driw7000   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 6

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 2 / 67

EXP(ค่าประสบการณ์): 60%

แรงค์
6
โกออน
11
คะแนนความดี
5
โพสต์เมื่อ 2011-10-4 08:50:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
mazaru555   ชาย

Level (เลวเวล) : 8
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 72

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 161 / 1224

EXP(ค่าประสบการณ์): 20%

แรงค์
484
โกออน
352
คะแนนความดี
430
โพสต์เมื่อ 2012-1-28 21:36:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
AmazonZa   ชาย

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 45

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 45 / 428

EXP(ค่าประสบการณ์): 56%

แรงค์
137
โกออน
163
คะแนนความดี
136
โพสต์เมื่อ 2012-4-8 15:36:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
umpa   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 4

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 42

EXP(ค่าประสบการณ์): 48%

แรงค์
5
โกออน
13
คะแนนความดี
5
โพสต์เมื่อ 2012-6-17 17:10:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 7
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 60

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 96 / 1246

EXP(ค่าประสบการณ์): 6%

แรงค์
290
โกออน
197
คะแนนความดี
70
โพสต์เมื่อ 2012-6-23 12:37:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 51

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 63 / 1031

EXP(ค่าประสบการณ์): 19%

แรงค์
190
โกออน
598
คะแนนความดี
89
โพสต์เมื่อ 2012-7-7 20:12:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
เนื้อหาถูกซ่อนไว้ สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้น
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-26 07:14 , Processed in 0.445542 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน